Acta de la reunió de l'AMPA de 3 de desembre


ACTA DE LA REUNIÓ DE L'AMPA DEL CEIP GERBERT D'ORLHAC CELEBRADA EL TRES DE DESEMBRE DE DOS MIL NOU A LA SALA DE PROFESSORS DEL CITAT CENTRE.

Assistents: Montse Giralt, Cristina Méndez, Florence Baize, Pepa de Lara, Eva Tataret, Manel Turon, Sara Martínez, Eva de la Rossa, Jordi Torres, Jordi Cano, Vanessa Velvert, Bet Bárbara, Josep Arnau i Manuel Villegas.

En absència de la secretària, Manuel Villegas actua com a secretari i moderador.


1.- Pròximes activitats.

Eva Tataret informa que des de la Comissió de biblioteca s'ha organitzat un dia de contes per al dia 13 de Desembre que comptarà amb tres espais diferents:
1.- Conta Contes
2.- Parada de Llibres on podran adquirir-se tant llibres per a consum familiar com a llibres d'interès per a la biblioteca que podran ser donats a la mateixa.
3.- Parada de col·laboració amb la ONG “FOR KIDS”.
Per a la realització d'aquesta activitat es sol·licita a l'AMPA:
 Subvenció de l'activitat del Conta Contes per una quantitat de Dos-cents Quaranta Euros (240€).
 Col·laboració de Pares per a les aturades.
 Publicitat de l'activitat.

S'acorda:
1.- Subvencionar l'activitat del Conta Contes amb la quantitat de 240 Euros (240€).
2.- Publicitar l'activitat i la necessitat col·laboració en el blog de l'AMPA i comunicar-ho als delegats en la reunió de delegats.
A fi de publicitar millor l'AMPA i les seves activitats, s'acorda sol·licitar al col·le que la pastilla de l'AMPA dins la WEB del col·le es col·loqui una mica més amunt, a fi de que quedi visible directament en obrir la WEB.


2.- Comissions de l'AMPA.

Amb l'objecte de fer una mica de resum i ordenar idees, es procedeix a l'explicació de les funcions de cadascuna de les comissions que funcionen dins l'AMPA i la seva composició:

Comissió de Biblioteca: S'encarrega de cobrir l'horari de biblioteca que no és cobert per personal del centre. Cada Divendres al vespre organitza una activitat.
Composició: Eva Tataret, Montse Llos, Sonia López, Gloria i Magda Franquesa.

Comissió de Suport a activitats extraescolars: S'encarrega de prestar suport en la realització d'activitats extraescolars a petició del centre.
Composició: Eva Tataret, Vanessa, Sonia López i Gloria.

Comissió de Butlletí: S'encarrega de la publicació de la Revista de l'AMPA. Es demana col·laboració per part de Pares que vulguin publicar alguna cosa.
Composició: Cristina Méndez, Eva Tataret i Ferran Ballester.

Comissió de Festes: S'encarrega de l'organització de diverses activitats de l'AMPA. Sorteig de Nadal, Activitats de Sant Jordi, Festa fi de curs, etc…
Composició: Laura Deegan, Antonia Latorre, Montse Giralt.

Comissió de Llibres: S'encarrega de comprar els llibres de text directament a les editorials amb l'objecte d'obtenir un estalvi important per a les famílies.
Composició: Sonia Martínez i Eva de la Rossa.

Comissió de Cultura: S'encarrega de l'organització de l'Escola de Pares (Cicle de xerrades sobre temes que poden interessar als pares amb la participació d'experts).
Composició: Magda Franquesa, Bet Barberá.

Comissió de Xandalls: S'encarrega de la venda de Xandalls corporatius de l'escola. S'està pensant a canviar model i logo.
Composició: Magda Franquesa i Sara Martinez.

Comissió de Menjador: Actualment ja no és una comissió pròpiament de l'AMPA ja que aquesta competència ha passat directament al Consell Escolar. En qualsevol cas des de l'AMPA es continua participant en aquesta comissió a través d'un parell de pares. En aquest cas són Rosario, Elia i Natalia.

Comissió de Tresoreria: S'encarrega de portar el control de comptes de l'AMPA.
Composició: Antonio Molina, Ana Latorre i Eva de la Rossa.

Comissió del Blog: S'encarrega del manteniment del Blog de l'AMPA.
Composició: Manel Turó, Sònia Mas i Josep Arnau.

Comissió Climàtica: A causa dels problemes d'excés de calor que pateix l'escola durant els mesos estivals, es va crear una comissió que fes seguiment del tema i tractés d'obtenir solucions. S'ha aconseguit la donació de ventiladors per part de l'empresa Modern Fan. Es comentarà amb la direcció del centre la conveniència d'adquirir algun més a través de l'AMPA.

Comissió de Coordinadora d'AMPAS: S'encarrega de la relació de l'AMPA amb la resta d'AMPAS de l'entorn. Comenten temes o problemes que han sorgit en el nostre centre amb la resta d'AMPAS i viceversa.
Composició: Florence Blaize Rosa Escola i Mireia Pi.

S'acorda sondejar la possibilitat de crear alguna comissió més, com la d'esports, etc… S'admeten suggeriments.


3.- Afers Sobrevinguts.

Manuel Villegas comenta que s'ha enviat a la Directora de Serveis Territorials del Departament d'Educació una carta de queixa pel nou sistema de substitucions emprat pel departament, que està suposant en la falta de professorat que podria arribar fins i tot a suposar un descobert de professorat.

Florence Blaize comenta que en la Coordinadora d'AMPAS s'ha manifestat que per part del Departament d'Educació s'està procedint a efectuar retalls en el personal de suport psicopedagògic. S'acorda consultar amb la direcció del centre si aquest tema està afectant el nostre centre. Així mateix informa que s'està estudiant per part de la coordinadora d'AMPAS els canvis en què el Departament d'educació pretén introduir en el calendari escolar a partir del pròxim curs. S'acorda sol·licitar a la direcció del centre que ens informe de les conseqüències positives i negatives que aquests canvis poden suposar amb l'objecte de poder, com AMPA, analitzar aquest tema.

Sense cap altre particular, s’aixeca la sessió.


Comentaris