Resum AMPA curs 2010-2011


COMISSIÓ MENJADOR I EXTRA-ESCOLARS

Durant aquest curs 2010-2011 la comissió de menjador i extraescolars, ha treballat en el seguiment i resolució dels incidents que han anat sorgint al llarg del curs en el tema de menjador.

S’ha introduït per aquest curs la idea del “dia Macedònia”, que consisteix en la barreja dels grups de menjador per a tal d’aconseguir una millor harmonia i col·laboració a l’hora del dinar entre els nens i nenes de les diferents edats. L’experiència ha estat bona i hem de valorar si es continuarà fent l’any vinent.

Vista la bona acceptació, s’ha continuat també amb els dies de “dinar temàtic”, que  es fan un cop per trimestre i que aquest any han estat “el xinès”, “l’àrab” i “Nadal” i amb el “dia del menjador escolar” que es un dia festiu amb dinar especial pel nens i Alessa els hi fa un regalet, que aquest any va ser imans pels més petits, i llapis amb portamines pels grans.

S’ha treballat  en la posada en marxa del concurs públic del servei de menjador que s’ha de renovar aquest any. I també com a novetat per aquest curs, i referent als extraescolars, s’ha decidit que quan al mes de juny els pares inscrivim a les activitats als nostres fills per l’any següent, Alessa cobrarà un import fix de 10€ per tal de reservar la plaça, i per així comprometre una mica més als pares a l’hora de fer canvis al mes de setembre, ja que s’havia detectat que altres anys, els grups que s’havien previst per començar les extraescolars, i la feina que això comportava, buscar espais, monitor, etc, quedava en no res, ja que moltes famílies no respectaven el compromís. La valoració d’aquesta idea ha estat molt positiva, ja que podem dir que per aquest nou curs no hi han hagut canvis significatius.

 COMISSIÓ BLOG DE L'AMPA

Durant el curs 2010-2011 s'han penjat 41 posts (informacions) al blog.
La majoria corresponen a convocatòries de reunions de l'AMPA i actes de les reunions.
També s'hi han penjat altres convocatòries (de la comussió de l'hort, per exemple), crides a la participació en activitats o comissions específiques (biblioteca o miniolimpíades, per exemple) i informacions generals de la FaPAC o eleccions al Consell Escolar.
Sorprén el número de visites que ens ofereixen les estadístiques de Blogger: més de 4.000 visites dutant trot el curs, amb màxims als mesos de setembre i juny i mínims al mes de març.

En general, es considera que se es podria treure més profit d'aquest eina en tres línies:
Les comissions haurien de proporcionar més informació sobre les seves activitats i el seu dia a dia.
S'hauria de procurar disposar d'un espai més adient i atractiva per a la informació que no caduca (comissions, contactes,...).
S'hauria de promocionar que les famílies puguin interactuar a través del blog (no hi ha hagut comentaris als posts).


La comissió del blog resta oberta a propostes: reconversió en web, impicació d'alters pares i mares de l'escola, etc.   


COMISSIÓ DE TRESORERIA


1.‐ Preparación, elaboración y confección remesas
Para el cobro de cuotas colegio (material, salidas, agendas y socialización de libros) ; y cuota
AMPA, así como posterior reclamación de recibos impagados y cuotas no domiciliadas.
En cuanto a importes gestionados: se giran dos remesas, la primera por el 50% en septiembre y la segunda por el resto en Diciembre.
Por curso y ciclos el importe gestionado:
Reclamaciones: no domiciliados ( cuotas y colonias) e impagados.
2.‐ Comprobación, contabilización de facturas
De proveedores (material, socialización libros, colonias….)
Cuenta Material
Se entrega a cuenta, a maestros de ciclos, y posterior cotejo de gastos, entre 300 y 400 euros, para poder ir gestionando el material que necesitan. Dichas cantidades se reponen a medida
que se justifican las anteriores.
El 80% del material que se gestiona son recibos domiciliados en la Caixa Terrasa, asi pues el control de las facturas se realiza a posteriori (cuando se reciben….).
Posteriormente se efectúan dos liquidaciones con el colegio, una en diciembre y otra a final del curso.
Cuenta Sortides i LLibres socialitzats
Se efectúan dos liquidaciones, una al final del primer trimestre y una al final de curso. El Colegio nos entrega un detalle de lo consumido por ciclos con imputación de la parte correspondiente a cada ciclo.
3.‐ Control ingresos/gastos diferentes comisiones AMPA
• Ingresos de cuotas
• Otros Ingresos : Subvención Generalitat, Ajuntament, Ingresos venta Xandalls, Beneficio Lotería, Ingresos‐ Gastos bancarios, Ingresos S Jordi
• Gastos curso: renting fotocopiadora, Pago Bibliotecaria , Autobús Piscina, Cuota Coordinadora, Compra Xandalls


ESCOLA DE PARES
El curs 10-11 hem realitzat la quarta edició d’escola de pares a l’escola. Es van constituir dos grups, un per pares d’educació infantil i cicle inicial i un altre per a pares de cicle mitjà i superior.
Cada un d’aquests grups han estat formats per unes 12 persones i ha estat liderat per l’Anna Fitó. S’han realitzat 5 sessions per grup i s’ha realitzat en el període de gener a abril en horari de 21 a 22’30 h. Les sessions s’han fet de forma seguida amb un interval de quinze dies.

Aquest espai té com objectiu trobar-nos i compartir les nostres experiències sobre el rol de la maternitat i la paternitat. Sovint se’ns plantegen dubtes sobre la nostra manera d’actuar davant les situacions i comportaments dels nostres fills i filles. Els temes que tractem els decidim entre tots de manera que parlem d’allò que realment ens interessa i/o ens preocupa en aquell moment. Aquest any algun dels temes que hem parlat ha estat “el respecte”, “la interacció família – escola”, “els deures”,.. entre d’altres.
L’Anna ens facilita material i ens ajuda a entendre les característiques dels infants a cada edat. Això ens dóna pistes...però no hi ha respostes màgiques!!! Això sí,  sempre marxes amb alguna bona idea per aplicar!!!
Agraïm la col·laboració de l’Anna Fito per a fer possible aquest espai.


COMISSIÓ DE LA REVISTA MEGABERT
Durant el curs s’han fet 2 números. El núm. 6 va sortir el mes de març de 2011. En aquest número es va donar protagonisme a l’acomiat de la nostra conserge Roser que es jubilava; votacions pel Consell Escolar; jornades de treball a l’hort de l’escola; feines de cada curs i una pàgina dedicada a l’esport escolar i una altra al carnestoltes. És una revista de 16 págines amb format A-4 imprés a quatricromia.  És una revista molt visual on la fotografia és la protagonista de les activitats que es fan a l’escola acompanyada de textos explicatius. El núm. 7 va sortir al juny de 2011 acabant el curs. En aquest cas les pàgines han estat 12. Els tallers de teatre, ciència, l’arribada d’un grup de músics de Zimbawe o la festa de Sisè han omplert aquest darrer número del curs 2010-2011.
La revista la fem pares de l’AMPA: el Ferran Ballester (correcccions), Eva Tataret (coordinació, redacció…),  la Cristina Méndez (disseny-maquetació, coordinació…) i la Pepa de Lara (disseny-maquetació) que ha entrat a formar part de la comissió en aquesta darrera revista. El contingut de les pàgines de cada curs és l’aportació dels mestres i alumnes de la pròpia escola. Sempre hi ha ajut per part d’altres pares, de manera puntual, fotos, material…
MEMORIA DE LA COMISSIO DE L’HORT
Membres: Anna Fitó, Anna Valderrama, Sònia.Mas, Cristina Claveria, Jordi Ciurana, Josep Arnau, Judit Freixa, Paloma Begué, Sergi Bisquert, Montserrat Martínez,
Reunions: 18.10.2010, 17.11.2010, 17.03.2011 i 09.05.2011
Les reunions han tingut com objectiu identificar la col.laboració que podiem aportar els pares per facilitar la feina de la educadora ambiental, Anna Valderrama, amb els nens i millorar les instalacions de l’hort


Activitats


1ª Jornada de l’hort: dissabte 6 Novembre 2011 oberta a totes les famílies de l’escola, convocada a les 10 hores , van assistir unes 40 persones, les feines fetes van ser les següents: vernissar la casseta de les eines, construir bancals, construir un compostador, encerclar els arbres amb pedres i bordures de fusta, netejar de males herbes, anar a buscar compost i garbellar-ho, adobar i regar els arbres i buscar i transportar canyes.
Es va organizar un esmorçar comunitari, i la jornada va acabar a les 14 hores


2ª Jornada de l’hort: dissabte 21 Maig 2011 oberta a totes les famílies de l’escola, convocada a les 10 hores, van assistir moltes famílies, les feines fetes van ser les següents a l’hort: instalació del reg automàtic disenyat i preparat per els nens de 5è A, preparar la terra i arreglar parcel.les, construcció de bancals laterals i plantar tomaqueres i herbes aromàtiques, col.locació de canyes a les tomaqueres dels bancals, adobar i regar arbres i plantes.
Adicionalment es van organitzar els següent tallers de ciència que van participar molts nens: explosió de un volcà, construcció de un motor elèctric, experiments de cromatografia, construcció de cotxe a reacció, construcció de telèfons.
Es va organizar un esmorçar comunitari, vam acabar a les 14 hores i van continuar a les 17 fins a les 20 hores.


Colaboracions puntual per part dels pares de la comissió, per compra material i eines, cabar terra de les parcel.les, reg de plantes, etc...
 Establir torns durant el periode estiuenc 2011, que l’educadora ambiental fa vacances,  per manteniment de l’hort, amb feines com regar les plantes sense reg automàtic, comprobar que el reg automàtic estigui funcionant correctament, treure males herbes, guiar tomaqueres, collita  de fruits madurs, etc..., de manera similar a com es va fer l’estiu 2010

COORDINADORA D´AMPES
La Comissió ha assistit a les reunions que s´ha convocat en aquest any amb tantes situacions compromeses: el tema dels horaris, la setmana blanca, la sisena hora, els retalls municipals,.... Es una llàstima que aquesta Coordinadora no tingui més participació d´altres escoles.

COMISSIO DE FESTES
Aquesta Comissió ha treballat especialment en la festa de final de curs. Aquest any ha tingut una complicació especial degut a que s´està replantejant, des de l´escola i l´Ampa com organitzar-la per l, any que ve. Una nova Comissió (pares i mestres) començarà a treballar per trobar noves idees que facin que sigui una festa que tothom la senti més seva i que sigui més econòmica.